การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG

Delta-Green Solutions

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานความยั่งยืน

เดลต้าได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการความเสี่ยงของเดลต้า ความยั่งยืนในแง่มุมต่างๆในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการขององค์กร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันฉุกเฉินสำหรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันถ่วงที ความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวต่อภารกิจและกลยุทธ์ของเรา ช่วยให้เดลต้าสามารถทำตามคำมั่นสัญญาของเราอย่างแน่วแน่ที่ว่า “Smarter. Greener, Together." ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ESG Environment

สิ่งแวดล้อม

เดลต้ามุ่งมั่นด้านนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนโซลูชั่นอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ธุรกิจของเดลต้าก้าวเข้าสู่เมกะเทรนด์โลก เช่น ระบบนิเวศน์รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

ESG Social

สังคม

เป้าหมายยั่งยืนระยะยาว บริษัทคำนึงถึงสวัสดิการและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด ศักยภาพของบุคลากรและการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยสมัครใจ

ESG Governance

บรรษัทภิบาล

เดลต้ามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ในระยะยาว

กว่า 30 ปีที่เราได้มุ่งเน้นภารกิจของเราในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในขณะเดียวกัน เดลต้าเป็นผู้บุกเบิกการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว เราขอขอบคุณในการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกคนและพนักงานที่อุทิศตนในการเดินทางนี้และความเป็นพลเมืองโลก

  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
  • esg
recognition