การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG

Delta-Green Solutions

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานความยั่งยืนเป็นหลัก

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เดลต้า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ และตามพันธกิจของกลุ่มบริษัท เดลต้า กรุ๊ปที่ว่า "มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชั่นนวัตกรรมสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า"

ด้วยกลยุทธ์ความยั่งยืนและมาตรการป้องกันฉุกเฉินสำหรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันถ่วงที ความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อความยั่งยืนต่อธุรกิจในระยะยาวและกลยุทธ์ของเรา ช่วยให้เดลต้าสามารถทำตามคำมั่นสัญญาของเราอย่างแน่วแน่ที่ว่า “Smarter. Greener. Together." ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ESG Environment

สิ่งแวดล้อม

เดลต้ามุ่งมั่นด้านนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนโซลูชั่นอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ธุรกิจของเดลต้าก้าวเข้าสู่เมกะเทรนด์โลก เช่น ระบบนิเวศน์รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน

ESG Social

สังคม

เป้าหมายยั่งยืนระยะยาว บริษัทคำนึงถึงสวัสดิการและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนและความหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด ศักยภาพของบุคลากรและการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยสมัครใจ

ESG Governance

บรรษัทภิบาล

เดลต้ามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้ในระยะยาว

กว่า 30 ปีที่เราได้มุ่งเน้นภารกิจของเราในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในขณะเดียวกัน เดลต้าเป็นผู้บุกเบิกการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว เราขอขอบคุณในการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกคนและพนักงานที่อุทิศตนในการเดินทางนี้และความเป็นพลเมืองโลก

 • esg
 • esg
 • esg
 • esg
 • esg
 • esg
 • esg

 • %
  of our total revenue are from products/ solutions that contri- bute to clean tech

 • %
  of our materials used were from recycled input materials from open market

 • %
  Supplier awareness on RBA code of conduct in supply chain

 • %
  All sites’ greenhouse gas intensity reduced from base year 2017
recognition

❯ รางวัลแห่งความภูมิใจ