Display System Integration

การแสดงการรวมระบบ
(Display System Integration)

เดลต้าให้บริการรวมระบบระดับมืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงผลและอินเทอร์แอกทีฟที่หลากหลายสำหรับลูกค้าที่ต้องการการปรับแต่งในนิทรรศการขนาดใหญ่ งานแสดงสินค้า ฯลฯ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันในการสัมผัส การจดจำภาพ การตรวจสอบระยะไกล และโครงการปรับแต่งการแสดงผลเป็นศูนย์กลางอื่น ๆอีกด้วย