Green Building Consulting

ที่ปรึกษาอาคารสีเขียว
(Green Building Consulting)

ตั้งแต่ปี 2548 เดลต้าได้สร้างอาคารสีเขียว 26 แห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเพื่อใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของเดลต้าหรือบริจาคให้กับสถาบันการศึกษา อาคารสีเขียวที่ผ่านการรับรองของเราช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 14.9 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2560 ตัวเลขที่ผ่านการรับรองเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็น อย่างชัดเจนว่าเดลต้าสามารถช่วยลูกค้าในการประหยัดพลังงานผ่านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอาคารสีเขียว ควบคู่ไปกับการสร้างโซลูชันการ จัดการพลังงานการวิเคราะห์การออกแบบที่กำหนดเองและบริการให้คำปรึกษาที่ตรงตามระบบการรับรองอาคารสีเขียวระดับสากลเช่น LEED และอื่น ๆ เราสามารถช่วยองค์กรต่างๆในการลดการใช้พลังงานและบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนได้

Green_Building_Consulting_en