การดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จะยึดถือนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เป็นแนวทางให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ เคารพต่อหลักสิทธิมมนุษยชน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มกล่าวคือ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ตลอดจนชุมชน อย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่บริษัทฯ เปรียบเสมือนพลเมืองโลกอีกหน่วยหนึ่ง บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแนวปฏิบัติในสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และ กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) โดยบริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการดังนี้

  • ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและให้มีสุขภาวะที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยดูแลค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานอย่างสมเหตุสมผล
  • สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ส่งเสริมอุดมการณ์และแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พร้อมร่วมกันสร้างผลการดำเนินการที่ดีขึ้น
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานการจัดการ และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
  • ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา ส่งเสริมการมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทั้งในด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย์ พัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • คณะผู้บริหารทุกคนจะให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินตามนโยบายนี้

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์ det.sd@deltathailand.com

csr news
Standard Industrial Power Supplies