การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย

ด้วยพันธกิจองค์กรของเดลต้าฯ ทีจะ “มุ่งมันสร้างสรรค์การใช้พลังงานสะอาด และเพิมประสิทธิภาพการใช้ พลังงานเพืออนาคตทีดีกว่า” เดลต้าจึงยึดมันในการดําเนินกิจการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการ พัฒนาอย่างยังยืนเพือความเป็นเลิศอย่างต่อเนือง ดังนี

ปณิธานและการดําเนินการ:

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ:

เดลต้าดําเนินกิจการตามข้อกําหนดและระเบียบปฏิบัติด้าน สิงแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยทังในระดับท้องถินและระดับนานาชาติ รวมถึงตอบสนองต่อหลัก การระดับนานาชาติทีเกียวข้องด้วยความสมัครใจ

ปกป้องสิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน:

เดลต้าส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพือลดการใช้ทรัพยากรอย่างสินเปลืองสูญเปล่า ควบคู่ไปกับการป้องกันการเกิดมลภาวะ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมอยู่เสมอ

ยกระดับการดําเนินการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

เดลต้าจะบุความเสียงด้านสิงแวดล้อม ความ ปลอดภัย และสุขอนามัยเพือสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานทีส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร รวมทังป้องกันมิ ให้เกิดการบาดเจ็บและโรคจากการทํางาน

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์:

เดลต้าลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสีเขียวเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับ สิงแวดล้อม เพือช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบรรเทาผลกระทบด้านสิงแวดล้อม

ผลักดันให้เกิดความตระหนักโดยทัวถึง:

เดลต้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความตระหนักให้ พนักงานซึงความตระหนักดังกล่าวจะช่วยขจัดความเสียงด้านสิงแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัย

ให้ความสําคัญกับสือสารกับผู้มีส่วนได้เสียทังภายในและภายนอก:

เดลต้าส่งเสริมให้มีการสือสาร ปรึกษา และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเกียวข้องทุกราย เดลต้าจะปรับปรุงและทําผลการ บริหารงานด้านสิงแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยให้พัฒนาคืบหน้าอย่างต่อเนือง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Download356 KB