การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ รวมทั้งสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นๆ จึงได้นำเอาหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ได้แก่หลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (RBA) และ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ILO) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ และจัดทำนโยบายนี้ตามกรอบ(UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) ขององค์การสหประชาชาติ โดยบริษัทจะยึดมั่นในการปกป้อง เคารพ และเยียวยาบุคลากรของบริษัทฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางตามนิยามของบริษัทฯ ในทุก ๆ กระบวนการของธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการ ตรวจสอบ หลีกเลี่ยง และไม่เพิกเฉยต่อการการละเมิดในด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในองค์กร รวมถึงในบริบททางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง