นักลงทุนสัมพันธ์

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ เดลต้า กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐาน เพราะข้อมูลธุรกิจ คือ สิ่งสำคัญสูงสุด หลายบริษัทได้พัฒนาเครื่องมือและคิดค้นโซลูชันที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นี้ โดยเฉพาะข้อมูลด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวัน ที่ตอบโจทย์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม...

เพิ่มเติม

ราคาหุ้น

remark :

The above qoute is not a real time nor auto refresh system, please push "F5" for Refresh

ข่าวตลาดหลักทรัพย์

Input array has 1 params, does not match query: 'SELECT COUNT(n.setnews_id) AS numrows FROM tblsetnews n,tblsetnews_year y WHERE n.year_id = y.year_id AND (n.setnews_status = "All" OR n.setnews_status = "Thai") AND y.year_status="Online" Order by n.setnews_date DESC '