เกี่ยวกับเรา
การวิจัยและพัฒนา (R&D)

การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561
การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ดอลลาร์สหรัฐ (ล้าน) 85.5 87.6 102.2 113.3 111.9
สัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทียบกับยอดขาย % ของยอดขาย 6.3% 6.4% 7.7% 7.8% 6.8%

จำนวนพนักงานด้านวิจัยและพัฒนาในแต่ละศูนย์วิจัยและพัฒนา

ภูมิภาค 2557 2558 2559 2560 2561
ประเทศไทย 450 445 444 480 535
ยุโรป 316 309 318 273 295
อินเดีย 60 88 108 154 245
จำนวนพนักงานรวม 826 842 870 907 1,075

การวิจัยและพัฒนา (R&D)

ในปี 2562 เดลต้ายังคงลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดธุรกิจที่มีการเติบโตและมีศักยภาพสูง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระบบเครือข่าย ศูนย์ข้อมูล และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน อัตราการจ่ายพลังงาน และความสามารถในการประมวลข้อมูลดิจิตอล เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายังได้ขยายขอบเขตการใช้งานและฐานลูกค้าประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ชาร์จเจอร์แบบไร้สายเพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม และชาร์จเจอร์แบบรวมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นต้น

ปัจจัยเชิงบวกหลายประการ เช่น ตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัว ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของเดลต้า ล้วนช่วยสนับสนุนให้เราสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเดลต้าในเอเชียและยุโรปที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เป็นเครือข่ายวิจัยและพัฒนาของเราต่างมีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนด้วย โดยความร่วมมือดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเฟ้นหาไอเดียที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้าสามารถนำไปต่อยอดได้ และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้ากับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ เดลต้ายังให้ความสำคัญกับการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้าชั้นนำทั่วโลกเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การมีลูกค้าจากหลายภาคอุตสาหกรรมจะช่วยสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนกระบวนการและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของตลาดปัจจุบัน และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตให้กับลูกค้าอีกด้วย

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของเดลต้าทำให้เราสามารถยืนหยัดเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างยาวนานมาหลายทศวรรษ และเราจะยังเดินหน้าใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องโลกสีเขียวของเราทุกคน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบเก็บข้อมูล (Server Storage Networking - SNT)

ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าทั่วโลกได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์อันยาวนานหลายทศวรรษในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้กับลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และโทรคมนาคม ดังนั้น เราจึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดีและเรามั่นใจว่าศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาของเราจะทำให้เรายืนหยัดเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นอย่างครบวงจรได้ในระยะยาว

ในปี 2562 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมไอที/คลาวด์เพื่อการใช้งานในศูนย์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นที่เพาเวอร์ซัพพลายที่เป็นเทคโนโลยีพิเศษของเดลต้าควบคู่กับการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของลูกค้าโดยเฉพาะการเน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโครงสร้างแบบสามเฟสที่เสถียรขึ้น

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับไฟสามเฟสซึ่งต้องปรับแต่งเป็นอย่างมากเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าแล้ว เดลต้ายังได้พัฒนาแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์สำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน หรือ “Delta Smart Design” ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างง่ายดายด้วยเราจึงสามารถออกแบบและผลิตอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เดลต้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง ร้อยละ 98 ในรุ่นกำลังไฟ 3000W และ 6000W และมีอัตราการจ่ายไฟมากกว่า 60 W/in2 โดยใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ wide-bandgap ที่ใช้สารกึ่งตัวนำชนิด GaN and SiC ร่วมกับวงจรไฟฟ้าแบบใหม่และชิ้นส่วนแม่เหล็กเพื่อให้มีประสิทธิภาพและอัตราการจ่ายไฟที่สูงไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เดลต้าได้ขอจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้แล้ว

ทีมวิศวกรของเดลต้ายังได้พัฒนาอุปกรณ์พิเศษที่สามารถรักษาระดับแรงดันได้นานถึง 30 มิลลิวินาที เพื่อให้สามารถใช้เมมโมรีชนิดพิเศษกับเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันได้ โดยจะช่วยยืดระยะเวลารักษาแรงดันได้นานกว่าปรกติถึง 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ 12 มิลลิวินาที

ในปีที่ผ่านมา เดลต้าประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตเพาเวอร์ซัพพลายแบบ 1500W/24V เพื่อใช้กับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งช่วยเปิดตลาดใหม่ให้กับเรา โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ใช้ระบบระบายความร้อนแบบ water-cooling และสามารถเชื่อมต่อกับระบบน้ำในสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ โดยเพาเวอร์ซัพพลายนี้จะถูกติดตั้งไว้ในกล่องเทอร์มินอล IP65 เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและการปนเปื้อน และจะมีแผ่นระบายความร้อนติดไว้ด้วยเพื่อช่วยลดอุณหภูมิขณะทำงาน ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ต่อไป

นอกจากการออกแบบเพาเวอร์ซัพพลายแล้ว ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายังประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ชั้นเซิร์ฟเวอร์พร้อมแผงกั้นและชุดจ่ายไฟสำเร็จรูป เป็นต้น

โซลูชั่นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ในปี 2563 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเดลต้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชาร์จเจอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (On-board Charger) อย่างต่อเนื่อง และได้รับคำสั่งซื้อชาร์จเจอร์สำหรับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เพิ่มจากคำสั่งซื้อชาร์จเจอร์สำหรับรถยนต์พลังงานแบตเตอรี่ (BEV) ที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาด้วย

ผลิตภัณฑ์กลุ่นนี้เป็นแบบ 3-in-1 และมีตั้งแต่ขนาดไฟเฟสเดียว 3.7 kW ไปถึงไฟสามเฟส 22kW โดยประกอบด้วยหน่วยชาร์จไฟ AC/DC ขนาดตั้งแต่ 3.7kW ถึง 22kW และหน่วยแปลงไฟขนาด 3.7 kW DC/DC เพื่อแปลงไฟให้กับบอร์ดขนาด 12V จากแบตเตอรีแรงดันสูงและกล่อง ECU

นอกจากนี้ เราได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้ริเริ่มพัฒนาในปี 2561 เข้าสู่สายการผลิต และยังได้เริ่มออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่มีฟังก์ชันหลากหลายแบบ X-in-1 ซึ่งรวบรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์พลังงานแบตเตอรีไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว (ประกอบด้วยออนบอร์ด ชาร์จเจอร์ หน่วยแปลงไฟ DCDC หน่วยควบคุมการชาร์จไฟ DC ระบบความร้อน และระบบจัดการแบตเตอรี) และเราคาดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

การพัฒนาแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เดลต้าสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ การพัฒนาแพลตฟอร์มหลักๆ จะเน้นที่เทคโนโลยีการแปลงไฟแบบสองทิศทางและวงจรกระแสสลับสำหรับการชาร์จไฟแบบสามเฟสเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต

เพาเวอร์ซัพพลายออกแบบเฉพาะสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ (IM) อุปกรณ์และชาร์จเจอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรม (IEV)

ในปี 2562 ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าได้พัฒนานวัตกรรมสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น ระบบอัตโนมัติโรงงาน เครื่องกลและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี เครื่องอัลตราซาวน์ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องฟอกไต เป็นต้น โดยเราได้นำเทคโนโลยีกำลังไฟฟ้าและการควบคุมชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ทำให้เดลต้าสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ สูง เช่น ความเสถียร ความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความคงทน และความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังได้นำใช้เซมิคอนดักเตอร์ชนิด SiC และ GaN มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและอัตราการจ่ายไฟด้วย ทั้งนี้ เดลต้าได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิดในกลุ่มนี้ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาจากเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยเช่นกัน

ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าได้ออกแบบชาร์จเจอร์ไร้สายสำหรับรถฟอร์คลิฟขนาด 20kW และ 30kW ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับอย่างดี และได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่นี้ไปประยุกต์ใช้กับการใช้งานอีกหลากหลายลักษณะด้วย

อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายสามาถติดตั้งได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน (ตัวอย่างในรูปเป็นแบบแนวนอน) ถ้าเป็นการติดตั้งแบบแนวตั้งต้องระวังไม่ให้มีชิ้นส่วนใดที่เป็นโลหะกั้นระหว่างอุปกรณ์ชาร์จไฟแผ่นหลักและแผ่นรอง เพราะจะทำให้ไม่สามารถถ่ายโอนพลังงานจากแผ่นหลักไปยังแผ่นรองได้

ในปี 2560 และ 2561 ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับชาร์จเจอร์เพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกาได้อย่างกว้างขวาง และยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ผลิตตัวจ่ายไฟแบบเดี่ยวและแบบประกอบตู้จ่ายไฟให้กับลูกค้าทั่วไปได้เช่นกัน

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเดลต้ายังได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ โดยการใช้โทโพโลจีและเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราการจ่ายไฟและประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีการวิจัยและพัฒนาสำหรับตลาดในอินเดีย

ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าที่อินเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยและพัฒนานานาชาติของเดลต้าได้เดินหน้าวิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อต่อยอดธุรกิจให้หลากหลายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

อินเวอร์เตอร์กลางสำหรับแผงโซลาร์เซลล์

หลังจากมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์รวมกว่า 150 MW ทั่วอินเดีย ทีมวิจัยและพัฒนา MWP ของเดลต้าอินเดียจึงได้เริ่มติดตั้ง DelCEN 3000 ซึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์พลังงานสูง (High power inverter) สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร รวมถึงอินเวอร์เตอร์ IP 65 PV ด้วย ปัจจุบัน แนวโน้มในตลาดอินเดียนิยมใช้แผงโซลาเซลล์แบบ 1500Vdc ซึ่งทีมวิจัยและพัฒนา MWP ของเดลต้าอินเดียได้ออกแบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 2.5 MW แรงดัน 1500V PVI และได้เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2562 ที่ผ่านมา

อุปกรณ์รักษาคุณภาพพลังงาน (Power Quality Restorer)

ทีมวิจัยและพัฒนา MWP ของเดลต้าอินเดียได้พัฒนาอุปกรณ์รักษาคุณภาพพลังงาน (PQR) รุ่น 6MVAR/25kV SVG/APF สำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนรถจักร (Traction substation) ร่วมกับ HPRT (High Power Railway Traction) เซี่ยงไฮ้ โดยเดลต้าได้สร้างแลบที่มีสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนรถจักรจำลองเพื่อรองรับการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบ อุปกรณ์นี้มีขนาดแรงดัน 52kV ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดแรงดันสูงสุดที่เดลต้าเคยออกแบบมาและยังเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงถึง ร้อยละ 99 ด้วย

นอกจากนี้ ทีมวิจัยและพัฒนา MWP อยู่ระหว่างพัฒนาอุปกรณ์จ่ายไฟแบบออนบอร์ดสำหรับสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนรถจักร โดยทีมงานได้พัฒนาอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเสริม (Auxiliary power converter) ขนาด 3x130kVA และอุปกรณ์แปลงไฟหลัก (Propulsion converter) ขนาด 4.5MW สำหรับการรถไฟอินเดียอีกด้วย ทั้งนี้ การทดสอบระบบได้ดำเนินการแล้วในปี 2562

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเสริมสำหรับรถจักร (Auxiliary power converter)

อุปกรณ์นี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับรถจักรไฟฟ้า ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับระบบต่าง ๆ ของรถจักร เช่น พัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ขับเคลื่อน พัดลมระบายความร้อนออยคูลเลอร์ เครื่องอัดอากาศสำหรับระบบเบรก และปั๊มน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุปกรณ์แปลงไฟและหม้อแปลงสำหรับระบบขับเคลื่อน โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยตัวแปลงไฟขนาด 130kVA จำนวน 3 ตัวที่ใช้แปลงไฟจาก 1 เฟสเป็น 3 เฟสเพื่อรักษาความเสถียรของไฟฟ้าทั้งระบบ และยังประกอบด้วยตัวชาร์จแบตเตอรีขนาดแรงดันขาออก 110V DC อีกด้วย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากลูกค้าและคาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563

อุปกรณ์แปลงไฟหลัก (Main propulsion converter)

อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อใช้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนรถจักรของการรถไฟอินเดียรุ่น 6000HP โดยใช้ อุปกรณ์แปลงไฟสำหรับระบบขับเคลื่อนแบบ IGBT ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแทนแบบ GTO ที่ใช้อยู่เดิม โดยลูกค้ามีแผนจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และทดลองใช้งานในปี 2563

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์มีดังนี้

  • • ชุด IGBT แรงดันกลางขนาด 4.5kV
  • • กำลังไฟฟ้าขนาด 2.55MW
  • • ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ
  • • เบรกแบบรีเจนเนอเรทีฟ
  • • ระบบขับเคลื่อนแรงฉุดและเบรกแบบไดนามิก

เพาเวอร์ซัพพลายสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TPS)

ธุรกิจโทรคมนาคมที่เติบโตอย่างมากทำให้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างกำไรและมีความสามารถในการแข่งขันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโซลูชันที่หลากหลายรวมถึงเทคโนโลยีสำหรับตลาด 4G ด้วย สำหรับทีมวิจัยและพัฒนา TPS ในอินเดีย กำลังอยู่ระหว่างการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ในกลุ่มตัวเรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกมากขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวเรียงกระแสไฟฟ้าพร้อมชาร์จเจอร์อัจฉริยะ (Rectifier with Intelligent Battery Charger)

ผลิตภัณฑ์รุ่น DRC1000B และ DRC1500B เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมตัวเรียงกระแสสำหรับจ่ายไฟให้กับระบบโทรคมนาคมและแบตเตอรี โดยผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยตัวควบคุมภายในซึ่งสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ชาร์จไฟได้โดยใช้ RS-485 และ CAN และสามารถใช้ GUI เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์แบตเตอรี รวมถึงกำหนดการแจ้งเตือน พารามิเตอร์ที่ I/P และโหลดของระบบและแบตเตอรีด้วย ทั้งนี้ การตั้งค่าต่าง ๆ สามารถทำได้ผ่านแอพพลิชันมือถือซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์นี้

อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่สำหรับลูกค้ากลุ่มโทรคมนาคมจะมีประสิทธิภาพพลังงานสูงขึ้นและประหยัดไฟขึ้น โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 VA ถึง 4500 VA เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่จะสามารถทำการคู่ขนานได้โดยไม่ต้องมีการสื่อสารเพิ่มเติมจึงสามารถขยายกำลังไฟได้ถึง 75 KVA และอินเวอร์เตอร์นี้ยังเป็นโซลูชัน AC/DC สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการใช้งานไฟฟ้าทั้งสองรูปแบบ

โซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟอย่างต่อเนื่อง (CIS)

ทีมวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาเครื่องสำรองไฟรุ่นใหม่ (UPS) ที่มีแผง I/O ประกอบ โดยอุปกรณ์นี้สามารถสำรองไฟได้ในระดับหลายเมกะวัตต์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชั้นแนวหน้าของอินเดียที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ สำหรับโซลูชั่นเพื่อการใช้งานกับศูนย์ข้อมูล นั้นจะมีกำลังสำรองไฟได้หลายเมกะวัตต์ ตลอดจนมีหน้าจอแสดงผลรวมเพื่อรวมรวมข้อมูลจาก UPS แต่ละตัว (MUF) และแสดงผลรวมบน HMI

เครื่องสำรองไฟแบบโซลาร์ไฮบริด (Solar Hybrid UPS)

เครื่องสำรองไฟแบบโซลาร์ไฮบริดเป็นโซลูชั่นเพื่อจัดการพลังงานจากหลายแหล่งและผลิตพลังงานสะอาดด้วย ทั้งนี้ อัลกอริทึมอัจฉริยะจะช่วยจัดสรรการใช้พลังงานสะอาดให้ได้อย่างเต็มที่และสร้างกำลังไฟสำรองโดยมีต้นทุนน้อยที่สุด

ซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (SW)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้า อินเดียได้พัฒนาศักยภาพด้านซอฟท์แวร์อัตโนมัติอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมงานสามารถสนับสนุนการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้กับแฟลตฟอร์มสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะมีโครงสร้างและแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้งานได้กับทุกผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มนี้อีกด้วยซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนานี้จะเป็นโครงสร้างมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์อื่นๆ ต่อไปอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการทำธุรกิจด้านอัตโนมัติอุตสาหกรรมของเดลต้า (IABG) ด้วยเช่นกัน โดยแพลตฟอร์มนี้จะออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับออกแบบ ตั้งค่า จำลอง ติดตาม และวิเคราะห์โซลูชันด้านอุตสาหกรรมที่สร้างด้วยอุปกรณ์ของเดลต้าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้เดลต้าสามารถก้าวข้ามการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เป็นผู้สร้างโซลูชันสำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมได้ โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น PLCOpen และAML เพื่อเชื่อมโยงให้สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งของเดลต้าและแบรนด์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางในอนาคต

ในอนาคต ทีมวิจัยและพัฒนาของเดลต้าจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์แปลงไฟกำลังสูง อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน และซอฟท์แวร์อัตโนมัติอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทีมงานยังกำลังพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์แปลงไฟ เช่น ไมโครกริด PCS และอื่นๆ ด้วย

ทีมวิจัยและพัฒนายังวางแผนจะพัฒนาโซลูชันชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการชาร์จไฟ DC HV ขนาดแรงดัน 200-700 V ตามแนวทางการพัฒนาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2030

เดลต้ามีแนวทางพัฒนาโซลูชันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (OBCM และ Traction Inverter) และเทคโนโลยีสำหรับซอฟท์แวร์ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตของเรา โดยทีมวิจัยและพัฒนาในอินเดียจะร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาในประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง

เพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานสำหรับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม

ในปี 2562 ทีมวิจัยและพัฒนาเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม (IPS) ในไทยและไต้หวันประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์รุ่น PJL เพื่อใช้กับไฟเวทียังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์แบบเปิดเพื่อการใช้งานทั่วไปซึ่งรวมถึงเพาเวอร์ซัพพลายขนาด 600W และแรงดันหลายระดับสำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชนิด SFF ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วย ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเดลต้าสามารถรุกตลาดใหม่ ๆ ในหลายภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว

เดลต้าได้ออกเพาเวอร์ซัพพลายแบบติดพาแนลหลายรุ่นที่มีกำลังไฟตั้งแต่ 50W ถึง 100W และ 150W และมีขนาดเล็กซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด สำหรับตลาดไดร์ฟเวอร์ไฟ LED เดลต้าได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่น LNE ที่มีกำลังไฟสูงถึง 600W ที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกอาคารโดยมีประสิทธิภาพพลังงานสูงถึงร้อยละ 96 และยังผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถรองรับภาวะไฟกระชากสูงแบบพัลส์เดี่ยวได้ด้วย (สูงสุดคือ 10KV) และผลิตภัณฑ์รุ่น IP67 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานแสงสว่างในสนามกีฬาและด้านการเกษตร

สำหรับเพาเวอร์ซัพพลายสำหรับงานด้านการแพทย์ เดลต้าได้ออกผลิตภัณฑ์รุ่น 500W MEB-500 ที่มีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูงถึง 14.26W/IN3 และมีขนาดเพียง 1.9”x 2.75” เท่านั้น นอกจากนี้ อุปกรณ์นี้ยังโดดเด่นด้วยคุณสมบัติด้านกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 25W ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 4.54W/IN3 และการทำความเย็นแบบคอนเวกชันสูงสุดถึง 2xMOPP อีกด้วย ทั้งนี้ เดลต้ายังได้ออกอะแดปเตอร์ ITE อื่นๆ ในช่วงกำลังไฟ 60W ที่มีแรงดันไฟขาออกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันอีกด้วย

เดลต้าเชื่อมั่นว่าปี 2563 จะเป็นอีกปีที่ดีสำหรับธุรกิจด้าน IPS ของเรา เนื่องจากทีมวิจัยและพัฒนาได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มราง DIN และกลุ่มเฟรมเปิดสำหรับไฟ 1 และ 3 เฟส และแบรนด์เดลต้าเองก็ยังได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกว่าเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดยกลุ่มธุรกิจ IPS จะมุ่งหน้าพัฒนานวัตกรรมและนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ท้องต+0ลาดอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และในอนาคต