นักลงทุนสัมพันธ์
ราคาหุ้นและข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุน และ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้งโครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ปี EPS ปันผล/หุ้น (บาท) % อัตราเงินปันผลตอบแทน
Year: 2002 EPS: 2.80 Dividend/Share (Baht): 2.80 %Payout Ratio: 100.0%
Year: 2003 EPS: 1.60 Dividend/Share (Baht): 0.80 %Payout Ratio: 50.0%
Year: 2004 EPS: 1.03 Dividend/Share (Baht): 0.80 %Payout Ratio: 77.7%
Year: 2005 EPS: 1.92 Dividend/Share (Baht): 1.20 %Payout Ratio: 62.5%
Year: 2006 EPS: 1.58 Dividend/Share (Baht): 1.30 %Payout Ratio: 82.3%
Year: 2007 EPS: 2.53 Dividend/Share (Baht): 1.60 %Payout Ratio: 63.2%
Year: 2008 EPS: 2.32 Dividend/Share (Baht): 1.10 %Payout Ratio: 47.4%
Year: 2009 EPS: 1.76 Dividend/Share (Baht): 1.50 %Payout Ratio: 85.2%
Year: 2010 EPS: 3.33 Dividend/Share (Baht): 1.70 %Payout Ratio: 51.1%
Year: 2011 EPS: 2.30 Dividend/Share (Baht): 1.20 %Payout Ratio: 52.2%
Year: 2012 EPS: 3.49 Dividend/Share (Baht): 2.40 %Payout Ratio: 68.8%
Year: 2013 EPS: 4.34 Dividend/Share (Baht): 2.70 %Payout Ratio: 62.2%
Year: 2014 EPS: 4.78 Dividend/Share (Baht): 3.00 %Payout Ratio: 62.8%
Year: 2015 EPS: 5.38 Dividend/Share (Baht): 3.10 %Payout Ratio: 57.6%
Year: 2016 EPS: 4.42 Dividend/Share (Baht): 3.00 %Payout Ratio: 67.8%
Year: 2017 EPS: 3.95 Dividend/Share (Baht): 2.20 %Payout Ratio: 55.7%
Year: 2018 EPS: 4.12 Dividend/Share (Baht): 2.30 %Payout Ratio: 55.8%
Year: 2019 EPS: 2.37 Dividend/Share (Baht): 1.80 %Payout Ratio: 75.90%
Year: 2020 EPS: 5.69 Dividend/Share (Baht): 3.30 %Payout Ratio: 58.00%