นักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

  • แจ้งข่าวสารข้อมูลของกิจการบริษัทฯอย่างเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากการส่งจดหมายเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯยังได้มีการโทรศัพท์แจ้งเตือนและเชื้อเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
  • ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุม ณ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัทที่อยู่ในสมุทรปราการ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถรับส่ง จากสถานที่สะดวกในเมืองมายังสถานที่ๆ จัดประชุม
  • จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่อง
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download826.6 KB
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2563 -
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งและกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ Download264.1 KB
เอกสารแนบ 4 : รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี Download163.5 KB
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) Download110.3 KB
เอกสารแนบ 6 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ Download482.7 KB
เอกสารแนบ 7 : แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Download111.4 KB
เอกสารแนบ 8.1 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก Download161.7 KB
เอกสารแนบ 8.2 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ข Download209.0 KB
เอกสารแนบ 8.3 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ค Download229.0 KB
เอกสารแนบ 9 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น Download260.7 KB
เอกสารแนบ 10 : เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบเป็นรูปเล่ม) Download107.8 KB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง หัวข้อเรื่อง
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า Download135.5 KB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ Download182.6 KB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก Download161.7 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Download209.0 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค Download229.0 KB