January 14, 2019

เดลต้า ประเทศไทยร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP24 Katowice 2018

เมื่อวันที่ 2-15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24  เมืองคาโทวิซ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) หรือ COP24 Katowice 2018   ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้า รวมทั้งเรียกร้องให้ภาคีนานาชาติร่วมกันผลักดันการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงนโยบายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระเบียบปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมในการประชุมดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งรู้จักกันในนาม 2015 Paris Agreement และคาดว่าจะมีการบังคับใช้เชิงนโยบายในปี พ.ศ. 2563 

เดลต้าไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 รายจาก 190 ประเทศ  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานต่างๆ จากทั้งตัวแทนจากภาครัฐ นักวิทยาศาสตร์ และตัวแทนจากภาคธุรกิจ ในการนี้ นางโอฟิเลีย คู  เลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนเดลต้า ประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมฯ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสนอความคืบหน้าด้านการดำเนินการเพื่อชะลอภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส  ในโอกาสเดียวกันนี้ตัวแทนจากเดลต้าประเทศไทยได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดลต้าฯ  โดยเครือบริษัทฯ ทั้งสองแห่งมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ช่วยในการลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการอยู่

ในฐานะที่บริษัทเปรียบเสมือนประชากรโลกหน่วยหนึ่ง เดลต้าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชะลอการเกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ตามปณิธานที่บริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 17 การร่วมเป็นภาคีเพื่อผสานความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติตั้งไว้  โดยความรู้ความเข้าใจ ร่วมทั้งข้อมูลล่าสุดที่ได้จากการประชุม COP24 จะนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ดังที่เดลต้าฯ ได้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงอาคารสถานประกอบการเป็นอาคารเขียว และความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่จะดำเนินทุกๆ กิจกรรมตามแนวทาง Smarter. Greener. Together. ที่เดลต้าฯ ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/2

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.