December 18, 2018

เดลต้าขยายโครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมในประเทศไทย

สมุทรปราการ, ประเทศไทย 8 ธันวาคม 2561 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาและโครงการฝึกงานให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น ณ เดลต้า สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ในรอบของการพัฒนาความสามารถพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมที่ทางบริษัทได้จัดอบรมและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จำนวนมากขึ้นในปีนี้

นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้นำคณะคณะอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมโครงการและนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบันและส่งมอบพันธกิจของเดลต้า  Smarter. Greener. Together.

ในพิธี ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอแผนงานแก่ผู้บริหารระดับอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากหลากหลายสาขา ทั้งฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา R & D และ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์  Internet of Things (IIoT) โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ชนะเลิศสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตามความต้องการของตลาดสำหรับกลุ่มดูแลผู้สูงอายุและโซลูชั่นทางด้านการผลิตการเกษตร นักศึกษาทั้ง 4 คนได้รับโอกาสสัญญาฝึกงาน 1 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมและทุนการศึกษา 100,000 บาท และนอกจากนี้ นักเรียน 19 คนได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท จากคณะกรรมการของเดลต้า

ในฐานะที่เป็นพลเมือง บริษัทชั้นนำของโลก เดลต้าได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมการผลิต ตามพันธกิจของเดลต้าในฐานะผู้ให้โซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานสะอาดและประหยัดพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สถาบันการเรียนรู้ออโตเมชั่นของเดลต้าและเดลต้าคัพส่งเสริมความสามารถด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประทศไทย อินเดียและเวียดนามเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติของภูมิภาคสู่อุตสาหกรรม 4.0

SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/2

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.