June 12, 2018

เดลต้าสนับสนุนเยาวชนไทยมอบหุ่นยนต์ SCARA สร้างนวัตกรรม Robot Design Contest 2018

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา 77 ท่านจาก 34 สถาบันทั่วประเทศซึ่งเข้าเป็นผู้เข้าแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ 2018 เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการผลิต ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ จ. สมุทรปราการ  สำหรับธีมการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 นี้คือ "Robot for Smart Manufacturing" กำหนดโดยคณะผู้จัดงานซึ่งประกอบด้วยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบมจ. เดลต้า เป็นผู้ให้การสนับสนุนการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า

ในการนี้ นายอนุสรณ์  มุทราอิศ กรรมการบริหารเดลต้าฯ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ นำโดย ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในลำดับถัดมา นายวิชัย   ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะของเดลต้ารวมถึงกระบวนการทำงานที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยกย่องด้านการผลิตอัตโนมัติในระดับชาติและนานาชาติ นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้บทบาทสำคัญที่หุ่นยนต์ SCARA และแขนหุ่นยนต์ (articulate robot) เพื่องานอุตสาหกรรม  ซึ่งใช้งานจริงในกระบวนการผลิตอัจริยะของเดลต้า

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันส์เพื่องานอุตสาหการซึ่งกี่ยวข้องโดยกับนโยบายประเทศไทย 4.0 Delta   บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนประกวด Robot Design Contest 2018 พร้อมมอบหุ่นยนต์ SCARA จำนวน 2 ชุดเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน   โดยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษาไทยในการออกแบบหุ่นยนต์  โดยนักเรียนที่มาเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคจากทั่วประเทศ  โดยทำการคัดเลือกจากสนามแข่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  และหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศในเดือนมิถุนายนศกนี้ ทีมที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน Robocon 2018 ในระดับนานาชาติ (IDC) ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม

จากการดำเนินโครงการด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกวดโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติเดลต้าคัพ  การฝึกอบรม Delta Academy  ตลอดจนการสนับสนุนห้องปฎิบัติการระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ  บริษัทฯ พร้อมด้วยพันธมิตรในแวดวงการศึกษา อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จึงเป็นภาคีที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศสู่การเป็นบุคลากรแนวหน้าของโลก  ทั้งนี้กิจกรรมด้านการศึกษาทั้งหมดที่บริษัทมุ่งดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการที่จะสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในแวดวงอุตสาหกรรม

SHARE THIS ARTICLE
Other News

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.