May 10, 2017

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชม บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

พันเอกชนะ บุญปราศภัย รองผู้บัญชาการ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 50 จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

โดยมี นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต้อนรับคณะ ณ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ การเยี่ยมชมครั้งนี้เน้นการศึกษาดูโรงงาน สายการผลิตอัตโนมัติที่ก้าวล้ำ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา โซลูชั่นการจัดการพลังงานเพื่อความปลอดภัย Datacenter ที่ทันสมัย และโซลูชั่นภายในบริษัทที่ใช้ในการจัดการพลังงานและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วทั้งโรงงาน บริษัททำงานอย่างมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในเรื่องของระบบอัตโนมัติ การใช้พลังงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการขยายโซลูชั่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0

Other News
1/2

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.