DeltaGrid EV Management

ระบบบริหารจัดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ของเดลต้า การบริการบนคลาวด์สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ EV สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน ช่วยให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานีชาร์จสามารถจัดการและเพิ่มอัตราการใช้เครื่องชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งสามารถผสานรวมกับระบบกักเก็บพลังงานและระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการการชาร์จ การทำงาน และประสิทธิภาพการจัดการไฟฟ้า

Video & Brochure Download
News

Blog
Contact Us

Have a question or need any assistance that should be answered by a professional? Contact us, and let our staff help you.

Product Enquiries

เพื่อป้องกันจดหมายขยะ ทางบริษัทจะไม่สามารถตอบกลับอีเมลส่วนบุคคลฟรีจากเว็ป กรุณาระบุที่อยู่อีเมลของบริษัทของท่าน ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

* Please fill out the security code field with all appearing symbols.