การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของเดลต้า หรือ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ