การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายป้องกันการผูกขาดและสนับสนุน
การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

ปัจจุบัน บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ”บริษัทฯ” มีการดาเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมทั้งกฎหมายแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายความเป็นธรรมทางการค้าไว้บ้างแล้ว อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น บริษัทฯ จึงจัดทานโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวที่มุ่งป้องกันมิให้มีการผูกขาดและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม

รายละเอียดของนโยบายป้องกันการผูกขาดและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการโหลดไฟล์