การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความสุจริตยุติธรรมโดยยึดถือคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหาร โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่ทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานจากการปฐมนิเทศพนักงาน

เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึง ทบทวนและตรวจสอบได้ว่าการปฏิบัติงานของตนถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่ บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวไว้ตามช่องทางดังนี้

  • ทบทวนและตรวจสอบด้วยตนเองด้วยการเข้าถึงคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เผยแพร่ไว้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ
  • ทบทวนและตรวจสอบด้วยตนเองด้วยการเข้าถึงคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ Click to website

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน สามารถขอรับคำปรึกษาด้านจรรยาบรรณของบริษัทฯ ได้จากผู้จัดการอาวุโสด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษารวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณข้างต้นผ่านทางอี

Whistleblow@deltathailand.com