ชื่อ - นามสกุล
นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา
วุฒิการศึกษา
 • วิศกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า National Taipei institute of Technology ประเทศไต้หวัน
 • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2557
ประสบการณ์ทำงาน
  2558 - ปัจจุบัน
 • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2554 - ปัจจุบัน
 • รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ
 • 2553 - 2554
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานการผลิต บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2551- 2553
 • ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มโรงงานผลิตพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ บมจ. เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)