ชื่อ - นามสกุล
นาง ทิพวรรณ ชยุติมันต์
วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
    2557 – 2560
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
  • 2555 – 2557
  • ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 8 กรมสรรพากร