ชื่อ - นามสกุล
นายกวง มิ้ง อึ้ง (เจมส์)
วุฒิการศึกษา
 • M. Sc (Electronic Engineering), University of Southampton, ประเทศอังกฤษ
 • Bachelor Degree (Electrical Engineering), National Taiwan University ประเทศไต้หวัน
 • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2550
 • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552
 • Financial Statements Demystified for Directors (FDD) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2552
ประสบการณ์ทำงาน
  2533 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  2555 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท Delta Electronics International (Singapore) Pte.,Ltd.
  2547 - 2551
 • กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  2533 - 2549
 • ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  2543 - 2546
 • ประธานบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์ (ไต้หวัน)