ชื่อ - นามสกุล
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2547
ประสบการณ์ทำงาน
  2537 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • 2542 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหาร
 • ต.ค.58 - ปัจจุบัน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • 2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • 2558-ปัจจุบัน
 • กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 2536 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล / ประชาสัมพันธ์
 • บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2554 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
 • คณะอนุกรรมการความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ (ASEAN + 6) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • 2553 - ปัจจุบัน
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ, หจก.อนุพงศ์ โกลบอลไลซ์
 • 2552 - ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการกิจการอินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • 2550 - ปัจจุบัน
 • ประธานสภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ, หจก.อนุสรณ์ โกลบอลไลซ์
 • 2554 - 2557
 • กรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์