ชื่อ - นามสกุล
นายเซีย เชน เยน (ดิ๊ก)
วุฒิการศึกษา
 • EMBA, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน
 • B.A. Navigation, China Maritime College.
 • Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2557
ประสบการณ์ทำงาน
  2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 1 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
 • ประธานบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2558 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 2556 - 2559
 • กรรมการบริษัท Taiwan Powder Technologies Co.,Ltd.
 • 2555 - 2556
 • กรรมการบริษัท Delta Greentech (China) Co.,Ltd.
 • 2546 - 2559
 • รองประธานกรรมการบริหาร Delta Electronics (Dongguan) Co.,Ltd.
 • 2556 - 2557
 • กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 • 2534 - 2546
 • รองประธานฝ่ายจัดการด้านการตลาด บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)