July 28, 2017

5 ทีมนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยได้รับเลือกเข้าร่วมประกวด นวัตกรรมออโตเมชั่น Delta Cup 2017
คนรุ่นใหม่คือกุญแจสำคัญที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รวมพลังประชารัฐร่วมกับภาคการศึกษา คัดเลือกนักศึกษา 5 ทีมมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน “DELTA CUP 2017” เวทีนานาชาติ ณ ประเทศจีน ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน ไต้หวัน อินเดียและไทย สร้างสรรค์ประดิษฐ์นวัตกรรมระบบอัตโนมัติมาใช้ให้เกิดคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม ซึ่งทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การแข่งขัน DELTA CUP 2017 รอบชิงชนะเลิศ ณ เมืองหวู่เจียง ประเทศจีน หรือที่รู้จักกันในชื่อเป็นทางการ Delta Advanced Automation Contest ครั้งที่ 4 จัดโดย เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีน เปิดเวทีสำหรับนักศึกษาได้แสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้วยระบบอัตโนมัติ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robots) 2. เครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Machine) และ 3.อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) นับเป็นเครื่องมือสำคัญสู่อุตสาหกรรม 4.0 ก่อนการคัดเลือกทีมเข้าประกวด เดลต้าฯ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนษ์การเรียนรู้ Delta Industrial Automation เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบคลาวด์ออโตเมชั่นผ่าน เวิร์คช็อป การบรรยายและการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ โปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อเตรียมนักศึกษาคนรุ่นใหม่พร้อมสู่การปฏิวัติไทยแลนด์ 4.0 ด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีผลต่อการพัฒนาการผลิตและเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.