August 02, 2017

เดลต้าฯ เดินหน้าโครงการ DEEP Delta Energy Education Project
2 สิงหาคม 2560 - ทีมอาสาสมัคร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นำโดย นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร เปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการด้านพลังงาน ณ โรงเรียนวัดคลองเก้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยเดลต้าฯให้การสนับสนุนศุนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DEEP (Delta Energy Education Project) โดยมีนายมนตรี แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบศูนย์เรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เดลต้าฯ เริ่มโครงการ DEEP มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อเติมเต็มพันธกิจของบริษัทฯ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชน เพื่อให้เขาทั้งหลายสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้อาสาสมัครเดลต้าฯ ได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเวิร์คช็อปที่สนุกสนานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเก้าอย่างราบรื่น โดยเนื้อหารวมถึงการรู้จักใช้จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างลักษณะนิสัยที่มีส่วนช่วยประหยัดพลังงานของประเทศ นำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริง
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.