March 30, 2017

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เตรียมความพร้อมแก่ผู้วางระบบ (SIs) และผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม (ISPs) รองรับ อุตสาหกรรม 4.0
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานและไอซีทีของโลก โดย นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร จัดสัมมนา เรื่อง “ Technology and Innovation ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0” โดยในงานมีบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและบริการอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีระดับสูงในด้านต่างๆ เช่น โซลูชั่นระบบคลาวด์อัตโนมัติ กระบวนการผลิต เครื่องจักรและโรงงานสีเขียว เพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิตให้มีประสิทธิภาพตามอุตสาหกรรม 4.0 ในงานกล่าวถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมระดับ 4.0 ยังขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ที่ปรึกษา นักวางระบบ ผู้ติดตั้ง และนักพัฒนาโปรแกรมอย่างมาก โดยบุคลากรเหล่านี้จะมีบทบาทตั้งแต่การติดตั้งระบบใหม่ๆ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายเชื่อมโยงและการบำรุงรักษา สามารถวางระบบให้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้ การจัดงานครั้งนี้จึงให้ความสำคัญในแลกเปลี่ยนความรู้และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านระบบอุตสาหกรรม รองรับความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาโรงงาน วางระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.