April 12, 2017

เดลต้าประเทศไทยเดินหน้ารณรงค์โครงการ “วันหยุดปลอดอุบัติภัย”
เพราะพนักงานคือหัวใจสู่ความสำเร็จของเรา เดลต้าประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทีดีของพนักงานอยู่เสมอ การรณรงค์ “วันหยุดปลอดอุบัติภัย” จัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อคงอัตราการกลับมาทำงาน 100% หลังเทศกาลสงกรานต์

หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บมจ. เดลต้า ประเทศไทย ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานมีจิตสำนึกความปลอดภัย โดยเน้นย้ำให้พนักงานทุกท่านระลึกถึงความปลอดภัยตลอดการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา เช่น “ง่วงไม่ขับ” และ “เมาไม่ขับ” ระหว่างการเดินรณรงค์พนักงานทุกท่านจะได้รับแจกเบอร์โทรฉุกเฉินแบบพกพาเพื่อให้มั่นใจว่ากรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และ การก่อการร้าย และเหตุด่วนเหตุร้ายอื่นๆ จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันทำงานวันสุดท้ายก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.