March 03, 2017

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย ) รับโล่รางวัลสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข
3 มีนาคม 2560 บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข กับสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หนด และได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข ระดับประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ คอนเวนชั1น กรุงเทพ มอบโดย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับโดยตัวแทนบริษัท นางนันท์นภัส เสรีฐิติวรโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข เป็นโครงการกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนิน โครงการภายใต้นโยบายลดโรคเพิ่มสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการบาดเจ็บ และปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตที่ดี หากมีปัญหาด้าน สุขภาพจิตสามารถโทร1323 เพื่อปรึกษา “กรมสุขภาพจิต” ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และให้ข้อมูลปลอดจากโรคที่ติดต่อได้และไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรพนักงานปลอดภัยจากสารเคมี ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรในที่ทำงาน มีการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ทำงานหรือในเหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียทรัพย์สิน และให้เห็นคุณค่าของพนักงาน จึงไดจัดให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีสาธารณสุข จังหวัดในแต่ละพื้้นที่ใหคำแนะนำและตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ บมจ. เดลต้า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัดและรับโล่รางวัลระดับประเทศ โดยจากสถานประกอบการที่สมัครเข่าร่วมโครงการ ทั้งหมด 600 แห่งผ่านการประเมิน 76 แห่งทั่วประเทศ ในปี 2559
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.