January 24, 2017

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย ) ลงนามความร่วมมือโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนปีที่ 2 “ ในฐานะองค์กรพี่เลี้ยงด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว” ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีบันทึกลงนามข้อตกลง โดยนายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนบันทึกลงนามข้อตกลง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่ บมจ.เดลต้า ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรมนาคมไทย รวมถึงภาคีเครือข่ายมาตั้ง แต่ปี 2554 เป็นต้นมา และต่อมาได้มีการพัฒนาและขยายเครือข่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาแกนนำสุขภาวะในองค์กร (HW Promoter) โดยใช้กลไกสำคัญที่จะร่วมคิด ร่วมออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะตนเองร่วมกับเครือข่ายแต่ละประเด็นเรียนรู้ ซึ่ง บมจ.เดลต้าฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในด้าน “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว” (มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ) ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำการดำเนินโครงการของศูนย์เรียนรู ้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานต้นแบบให้กับองค์กรปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการ
SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/2

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.