February 14, 2017

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย ) มอบทุนการศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนางนันท์นภัส เสรี ฐิติวรโชติ ผูจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา กองทุนรอ้ยโรงงาน รอ้ยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน ใหกั้บโรงเรียน แพรกษาวิเทศศึกษา ฝ่ายประถมศึกษาสังกัดเทศบาลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10,000 บาท รับมอบโดยนายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีแพรกษา โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียน ที่มีหลักสูตรการสอนสองภาษาใหกั้บนักเรียนที่เป็นลูกหลานของชุมชนในพื้นที่เพื่เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสไดรั้บการพัฒนาทักษะด้านภาษาและทักษะด้านๆ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทัดเทียมกับโรงเรียนระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.