February 17, 2017

เดลต้าประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับ สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมพลังงานสะอาด
นายกิติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) นำทีมกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบโทรคมนาคม และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำโดย คุณมลุลี พรโชคชัย รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สวทช. ณ สำนักงานใหญ่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ

กลุ่มบริษัทเดลต้าให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 (COP21) โดยบริษัทฯ เผยแพร่นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนา กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และ บริการต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมส่วนแสดงผลิตภัณฑ์ สายการผลิตอีเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ และให้ความสนใจกับระบบหลังคาโซล่าร์ ระบบศูนย์ข้อมูลประหยัดพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์จริงในการดำเนินงานในชีวิตประจำวัน
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.