February 04, 2017

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) มอบประกาศนียบัตร Delta Automation Academy 2017 แก่นักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย และเปิดเวทีเสวนา “นักศึกษาไทยเปิดใจ...ไทยแลนด์ 4.0”
หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยและโลก นาย เซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทร นิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ * มหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง จัดงาน “DELTA Automation Academy 2017” ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เรียนรู้เทคโนโลยีออเตเมชั่น กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโลกในอนาคต พร้อมทั้งเปิดเวทีมุมมองคนรุ่นใหม่ “นักศึกษาไทยเปิดใจ...ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้น 7 นำกว่า 220 คนเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนและก้าวไกลในการเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาสู่ Thailand 4.0
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.