January 25, 2017

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมกับสถาบันยานยนต์ สานพลังประชารัฐ จัดงานพัฒนา SME ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ตอบรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อตอบรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อํานวยการสถาบันยานยนต์ ร่วมกับ นาย เยน เซีย เชน ประธานบริหาร บมจ . ( เป็นประธานเปิดงาน ประเทศไทย ) เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ “อนาคตแห่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” ที่บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ฯ โดยมีผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของไทยกว่า 100 รายมาร่วมสัมมนา วัตถุประสงค์เพื.อถ่ายทอดความรู้ และเพิ.มขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและมีทักษะการผลิตที.สูงขึ้น เตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า EV หรือยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมสานพลังประชารัฐเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยี EV และเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบ ที่สถาบันยานยนต์ในช่วงกลางปี 2560

การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ศูนย์การเรียนร้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึงเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยให้ก้าวหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปอย่างยั่งยืน
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.