March 14, 2019

บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำส่งรายงานความเห็นของกิจการ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
กรุงเทพ, 14 มีนาคม 2562 - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้ บริษัทฯ นำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (250-2) จาก Delta Electronics International (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

แหล่งที่มา: http://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=DELTA&language=th&country=TH

 

  
SHARE THIS ARTICLE
Other News
1/2

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.