September 19, 2017

เดลต้าฯ กวาดรางวัลเกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”
วันที่ 19 กันยายน 2560  – เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับ 4 รางวัลเกียรติยศจากโครงการรักษ์พลังงาน และ 22 ใบประกาศเกียรติคุณจากอาสาสมัครคนไทยหัวใจไร้คาร์บอน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560  จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์  เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการลดรอยเท้าคาร์บอนในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบรรเทาและชะลอภาวะโลกร้อนในประเทศไทย  อบก. จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประกาศเกียรติคุณองค์กรต่างๆ ซึ่งมีการดำเนินมาตรการที่หลากหลาย พร้อมมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
นายวิชัย ศักดิ์สุริยา  (รองผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินกิจการ) และ นายปิติสุข จิตเกษม (ผู้จัดการอาวุโส) และอาสาสมัครคนไทยหัวใจไร้คารบอนของเดลต้าฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จาก ดร. วิจารย์ สิมะฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ในปีนี้ เดลต้าฯ ได้รับ 4 รางวัลจากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) โดยแบ่งเป็น 3 โล่รางวัลจากการดำเนินโครงการลดรอยเท้าคาร์บอนในการดำเนินงานบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โรงงานเดลต้าบางปู 2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ระยะที่ 2 โรงงานเดลต้าบางปู 3. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น เพื่อการประหยัดพลังงานของโรงงานเดลต้าบางปู  โดยโครงการเหล่านี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 2,800 ตันคาร์บอนต่อปี  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณจากโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟเดิม  และในโอกาสเดียวกันนี้อาสาสมัครคนไทยหัวใจไร้คาร์บอนจำนวน 22 ท่านยังได้รับการเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของการลดรอยเท้าคาร์บอนในระดับบุคคล  ทั้งนี้ นายวิชัย ศักดิ์สุริยากล่าวว่า  เดลต้าฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำชั้นนำทั้งในด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยการดำเนินการอย่างรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
Other News
1/3

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.