ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

ที่
รายชื่อ
จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-CBHK-PBGSG-Restricted Shares 718,158,350 57.6%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 73,552,953 5.9%
3. Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.5%
4. UBS AG Singapore, Branch 53,172,220 4.3%
5. RBC Investor Services Trust 27,151,240 2.2%
6. State Street Europe Limited 25,446,895 2.0%
7. The Bank of New York (Nominees) Limited 19,669,931 1.6%
8. South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 18,894,359 1.5%
9. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Lend 11,139,600 0.9%
10. HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First State Global Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU 11,077,500 0.9%
11. อื่นๆ 219,990,426 17.6%

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.