ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)

ที่
รายชื่อ
จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd -CBHK-PBGSG-Restricted Shares 718,158,350 57.6%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 71,027,647 5.7%
3. Delta Electronics Inc. 69,128,140 5.5%
4. UBS AG Singapore, Branch 53,172,220 4.3%
5. State Street Bank Europe Limited 36,872,777 3.0%
6. Chase Nominees Limited 31,352,876 2.5%
7. RBC Investor Services Trust 23,134,640 1.9%
8. HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS(IRE) LTD First State Global Umbrella Fund PLC - First State Asian EQU 21,985,500 1.8%
9. The Bank of New York (Nominees) Limited 12,955,901 1.0%
10. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Lend 9,388,800 0.7%
11. อื่นๆ 200,204,763 16.0%

Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.