การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
  • แจ้งข่าวสารข้อมูลของกิจการบริษัทฯอย่างเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ โดยนอกจากการส่งจดหมายเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯยังได้มีการโทรศัพท์แจ้งเตือนและเชื้อเชิญนักลงทุนสถาบันให้มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้อำนวยความสะดวกในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่ได้
  • ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุม ณ ที่ตั้งของสำนักงานบริษัทที่อยู่ในสมุทรปราการ บริษัทฯได้อำนวยความสะดวกโดยการจัดรถรับส่ง จากสถานที่สะดวกในเมืองมายังสถานที่ๆ จัดประชุม
  • จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการประชุมและขั้นตอนในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือการเชิญประชุมรวมทั้งให้บริการอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
506 KB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561
8.99 MB
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ
261 KB
เอกสารแนบ 4 รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
144 KB
เอกสารแนบ 5.1 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
156 KB
เอกสารแนบ 5.2 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
202 KB
เอกสารแนบ 5.3 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
216 KB
เอกสารแนบ 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
98 KB
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
111 KB
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่ประชุม
676 KB
เอกสารแนบ 9 เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 (แบบเป็นรูปเล่ม)
71 KB
เอกสารแนบ 10 แบบสารองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม
188 KB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
136 KB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
183 KB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
156 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
202 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
216 KB

ดาวน์โหลดเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารแนบ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
445 KB
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559
5.70 MB
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ
227 KB
เอกสารแนบ 4 รายนามและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
159 KB
เอกสารแนบ 5.1 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
198 KB
เอกสารแนบ 5.2 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
249 KB
เอกสารแนบ 5.3 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
272 KB
เอกสารแนบ 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
132 KB
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
129 KB
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่ประชุม
176 KB
เอกสารแนบ 9 เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 (แบบเป็นรูปเล่ม)
97 KB
เอกสารแนบ 10 แบบสารองที่นั่งการขอใช้บริการรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุม
252 KB

ดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ

หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
136 KB
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
183 KB

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค

หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
198 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
249 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
272 KB

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.