ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุน
และ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต

ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและโอกาสในการลงทุนหรือความต้องการใช้เงินทุนในการขยายงานของแต่ละบริษัท นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ รวมทั้งโครงสร้างทางภาษีและนโยบายการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ปี EPS ปันผล/หุ้น (บาท) % อัตราเงินปันผลตอบแทน
2545 2.80 2.80 100.0%
2546 1.60 0.80 50.0%
2547 1.03 0.80 77.7%
2548 1.92 1.20 62.5%
2549 1.58 1.30 82.3%
2550 2.53 1.60 63.2%
2551 2.32 1.10 47.4%
2552 1.76 1.50 85.2%
2553 3.33 1.70 51.1%
2554 2.30 1.20 52.2%
2555 3.49 2.40 68.8%
2556 4.34 2.70 62.2%
2557 4.78 3.00 62.8%
2558 5.38 3.10 57.6%
2559 4.42 3.00 67.8%
2560 3.95 2.20 55.7%

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.