ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Company Background

ประเทศ : ประเทศไทย
วันที่จัดตั้ง : 16 มิถุนายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 1,259,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว : 1,247,381,614 บาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ : Citibank Nominees Singapore Pte Ltd -CBHK-PBGSG-Restricted Shares 57.6%
Thai NVDR Ltd. 5.7%
Delta Electronics Inc. 5.5%
UBS AG Singapore, Branch 4.3%
State Street Bank Europe Limited 3.0%
Chase Nominees Limited 2.5%
RBC Investor Services Trust 1.9%
HSBC Bank PLC-HSBC Institutional TST SVS (IRE) LTD 1.8%
The Bank of New York (Niminees) Limited 1.0%
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.Lend 0.7%
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริษัท เดลต้า กรีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
Company Background

ประเทศ

:

ประเทศไทย

วันที่จัดตั้ง

:

5 พฤศจิกายน 2553

ทุนจดทะเบียน

:

200,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

:

200,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นใหญ่

:

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

100%

นาย อนุสรณ์ มุทราอิศ

1 หุ้น

 นาย เซีย เชน เยน

1 หุ้น

 

 

ประเภทธุรกิจ

:

โรงงานผลิต ประกอบชิ้นส่วน ติดตั้ง และให้บริการรวมทั้งจัดจำหน่าย

Delta Energy Systems (Singapore) Pte. Ltd.
Company Background

ประเทศ

:

สิงค์โปร์ (Singapore)

วันที่จัดตั้ง

:

14 กุมภาพันธ์ 2554

ทุนจดทะเบียน

:

USD 66,053,490

ทุนชำระแล้ว

:

USD 66,053,490

ผู้ถือหุ้นใหญ่

:

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

100%

ประเภทธุรกิจ

:

ธุรกิจเพื่อการลงทุน/การให้บริการด้านการจัดการและที่ปรึกษา/การจัดจำหน่าย

Delta Electronics India Private Limited
Company Background

ประเทศ

:

อินเดีย (India)

วันที่จัดตั้ง

:

20 มิถุนายน 2551

ทุนจดทะเบียน

:

INR 2,970,000,000

ทุนชำระแล้ว

:

INR 2,581,297,250

ผู้ถือหุ้นใหญ่

:

Delta Energy System (Singapore) Pte.Ltd.

100%

DET International Holding Limited

1 หุ้น

ประเภทธุรกิจ

:

การตลาด/จัดจำหน่ายและโรงงานผลิต

Delta Energy Systems (India) Private Ltd.
Company Background

ประเทศ

:

อินเดีย (India)

วันที่จัดตั้ง

:

14 พฤศจิกายน 2539

ทุนจดทะเบียน

:

INR 494,500,000

ทุนชำระแล้ว

:

INR 490,476,020

ผู้ถือหุ้นใหญ่

:

DET International Holding Limited

100%

นาย อึ้ง กวง เม้ง

1 หุ้น

ประเภทธุรกิจ

:

การตลาด/จัดจำหน่ายและโรงงานประกอบ

Delta Power Solutions (India) Private Limited
Company Background

ประเทศ

:

อินเดีย (India)

วันที่จัดตั้ง

:

7 เมษายน 2550

ทุนจดทะเบียน

:

INR 1,700,000,000

ทุนชำระแล้ว

:

INR 1,638,626,520

ผู้ถือหุ้นใหญ่

:

Delta Energy System (Singapore) Pte.Ltd.

100%

DET International Holding Ltd.

1 หุ้น

ประเภทธุรกิจ

:

การตลาด/จัดจำหน่ายและโรงงานผลิต

Delta Electronics (Myanmar) Company Limited
Company Background
ประเทศ : สาธารณรัฐเมียนมา (Myanmar)
วันที่จัดตั้ง : 16 October 2015
ทุนจดทะเบียน : USD 1,500,000
ทุนชำระแล้ว : USD 1,500,000
ผู้ถือหุ้น : Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd 100%
Hsieh Shen-yen 1 หุ้น
ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิต
เดลต้า พีบีเอ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
Company Background

ประเทศ

 :  ประเทศไทย  
  วันที่จัดตั้ง

:

 14 กันยายน 2560  
 

ทุนจดทะเบียน

:

35,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

:

35,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นใหญ่

:

Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd

51%

PBA Holding Pte. Ltd.

49%

นาย วิชัย ศักดิ์สุริยา

1 หุ้น

 

 

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิต/ประกอบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

 


© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.