เกี่ยวกับเดลต้า

ปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสังคมอย่างเป็นธรรม

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทฯ ได้สนับสนุนมาตรฐานสากล ต่างๆ เช่น จรรยาบรรณทางการค้าของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (Electronics Industry Code of Conduct หรือ EICC) ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) ปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) และ กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและให้มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
  • สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในอุดมคติและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เฉกเช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม
  • ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดาเนินงานตามนโยบายนี้ ให้ประสบความสำเร็จ

หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำใดๆเกี่ยวกับด้าน CSR และจริยธรรมของบริษัทฯ สามารถติดต่อมาได้ที่ csr@deltathailand.com© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.