เกี่ยวกับเดลต้า

การแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯได้เปิดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ดังนี้
  • ตู้รับความคิดเห็น (ตู้ ป.ณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280)
  • กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (whistleblow@deltathailand.com)
  • เว็บไซต์ www.deltathailand.com

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.