เกี่ยวกับเดลต้า

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด กระบวนการดำเนินการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการโหลดไฟล์ด้านล่าง

แจ้งเรื่องร้องเรียน : whistleblow@deltathailand.com

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
311 KB


Follow us
© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.