เกี่ยวกับเดลต้า

(Click on photo to see more information)

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

  • นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

    ประธานคณะกรรมการสรรหาร และกำหนดค่าตอบแทน
  • นาย อนุสรณ์ มุทราอิศ

    กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
  • นาย ชู ชี หยวน (โรเจอร์)

    กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน