เกี่ยวกับเดลต้า

(Click on photo to see more information)

คณะกรรมการตรวจสอบ

  • นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

    ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

    กรรมการตรวจสอบ
  • นาย ชู ชี หยวน (โรเจอร์)

    กรรมการตรวจสอบ