เกี่ยวกับเดลต้า

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

สารจากประธานบริหาร

“บริษัทฯ มีความพยายามทุกวิถีทางในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อมั่นว่าตัวแบบธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ฯ แต่หมายรวมถึงการส่งผ่านความปรารถนาดีที่เรามีในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ให้กับชุมชน พร้อมไปกับการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับชนรุ่นหลัง รวมทั้งการใส่ใจในการดูแลสุขภาวะในการทำงานของพนักงาน ”

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีคงไว้ซึ่งความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี…

ปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสาระของนโยบายดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการ...

รายงาน Greenhouse Gas Inventory

รายงาน Emissions Inventory ของบริษัทฯ เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเปิดไว้ตามเกณฑ์การรายงานของ International Standards Organization (ISO) ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1)…

รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ เดลต้าประเทศไทย หรือ เดลต้าฯ เริ่มเปิดเผยข้อมูลด้านผลการดำเนินงานในรายงานประจำปีมาตั้งแต่ปี และในปี 2558 บริษัทได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนออกเผยแพร่เป็นครั้งแรก โดยเปิดการดำเนินงานด้านประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม…

คู่มือจัดประชุมรักษ์โลก

จากการที่เดลต้าฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ บริษัทมีความมุ่งมั่นและดำเนินโครงการหลายโครงการในปีที่ผ่านมาที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนจัดการประชุมอย่างยั่งยืน ตามคู่มือการประชุมรักษ์โลที่ซึ่งออกแบบ…

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา det.sd@deltathailand.com.


© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.