เกี่ยวกับเดลต้า

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คือผู้ผลิต วิจัย พัฒนา และออกแบบชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีนโยบายให้การสนับสนุนโครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

กฎหมายและกฎระเบียบ
ปฏิบัติและติดตามข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าอย่างเคร่งเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ป้องกันการเกิดผลกระทบและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวทางของผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รับฟังและตอบสนองความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ดำเนินกิจการโดยก่อมลภาวะให้น้อยที่สุด
กำกับดูแลและดำเนินโครงการเพื่อลดมลภาวะพร้อมทั้งดำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ

การอบรมและเผยแพร่ความรู้
จัดอบรมและให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนและเผยแพร่ข้อมูลสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชนอยู่เสมอ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย

© Copyright 2012 Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd. All Right Reserved.